Kreditbeslut Företag

För att nyttja tjänsten Kreditbeslut Företag behöver en eller flera kreditmallar.

Updated over a week ago

Kreditbeslut Företag

Introduktion

För att nyttja tjänsten Kreditbeslut Företag behöver en eller flera kreditmallar. En kreditmall innehåller olika parametrar som kontrolleras för att avgöra om företaget blir godkänd för kredit eller får avslag. För att få godkänt krävs det att företaget uppfyller samtliga villkor på de parametrar som ni har bestämt ska beaktas i kreditbeslutet. I responsen från APIet får ni veta om företaget har blivit godkänt eller fått avslag. Vid avslag får ni även information om vilka parametrar som företaget inte uppfyllde kriterierna för. Utöver detta returneras också företagets namn och adress.

Vad innehåller en kreditmall?

För att vi ska kunna registrera er kreditmall så måste ni fylla i detta underlag och bestämma värden på de parametrar som ni anser viktiga och önskar att beakta. Lämna övriga fält tomma. Observera att ni kan ha olika värden beroende på bolagsform. Tänk även på att ju fler parametrar som beaktas, desto större chans att det blir avslag. Ni behöver därför hitta en nivå som passar er verksamhet där godkännandegrad viktas mot risk.

Ansökan om betalningsföreläggande

Parametern kontrollerar om antal eller total summa av betalningsföreläggande överstiger uppsatt värde. En ansökan om betalningsföreläggande kallas även betalningsansökan.

En betalningsansökan registreras när ett ärende om obetald skuld inkommer till Kronofogden. Detta är första steget för att fastställa skulden. Om den som ska betala inte protesterar resulterar ansökningen i ett utslag. Detta gäller endast på juridiska personer (aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga) och registreras endast för e-mål, dvs. skulder från privata fordringsägare.

Betalningsanmärkningar (a-mål och e-mål)

Parametern kontrollerar betalningsanmärkningar uppdelat på a-mål och e-mål.

A-mål utgörs av betalningskrav från den offentliga sektorn; från stat, kommun, landsting eller myndigheter. Exempel är skatter, böter, offentliga avgifter eller studiemedel.

E-mål utgörs av betalningskrav från den privata sektorn. Exempel är hyra, kontokortsskulder eller varor.

Skuldsaldo

Parametern kontrollerar om det finns ett skuldsaldo och jämfört mot uppsatt värde. Detta gäller totalt skuldsaldo hos Kronofogden (e-mål och a-mål summerat).

A-mål utgörs av betalningskrav från den offentliga sektorn; från stat, kommun, landsting eller myndigheter. Exempel är skatter, böter, offentliga avgifter eller studiemedel.

E-mål utgörs av betalningskrav från den privata sektorn. Exempel är hyra, kontokortsskulder eller varor.

Historiskt skuldsaldo

Parametern kontrollerar om det inom angiven tidsperiod har funnits ett tidigare skuldsaldo. Detta gäller historiskt skuldsaldo hos Kronofogden (e-mål och a-mål summerat).

Ett skuldsaldo försvinner när det är betalt. Men med denna parameter kan ni neka ett företag som har haft ett tidigare skuldsaldo inom exempelvis tre månader, men som nu är betalt.

Utmätningsförsök

Parametern kontrollerar om företaget inom angiven tidsperiod varit utsatt för utmätningsförsök.

Om en aktiv skuld hos Kronofogden inte har betalats i tid upprättas en utredningsrapport. Om utredningsrapporten visar att det inte finns några utmätningsbara tillgångar registreras detta som ett utmätningsförsök. Observera att lyckade utmätningar inte beaktas i denna parameter.

Skuldsanering

Parametern kontrollerar om en enskild firma har inledd eller beslutad skuldsanering.

En skuldsanering innebär att personer som är svårt skuldsatt kan slippa betala hela eller delar av sina skulder. Ett av grundkraven är att man inte kan betala sina skulder på många år. Med skuldsanering betalar man av sina skulder enligt en betalningsplan, vanligtvis under fem års tid. Under denna period lever personen i regel på existensminimum. Ansökan och beviljande av skuldsanering görs av Kronofogden.

Rating

Parametern kontrollerar företagets ratingpoäng.

Ratingmodellerna prognosticerar sannolikheten för insolvens (konkursansökan, konkurs, tvingad likvidation, rekonstruktion och utmätningsförsök) inom 12 månader. Detta genom att kontrollera bland annat företagets ålder, negativ information, bokslutsuppgifter och företrädaruppgifter. Ratingintervaller:

 • 1-14 Mycket hög risk

 • 15-39 Hög risk

 • 40-59 Medel risk

 • 60-79 Låg risk

 • 80-100 Mycket låg risk

Riskprognos

Parametern kontrollerar riskprognos på aktiebolag.

Riskprognos för aktiebolag har ett tätt samband med ratingpoängen men erbjuder ett sätt att utgå från den procentuella risken istället för poäng. Risknivåerna motsvarar följande ratingintervall:

 • 100 % - 12,4 % 1-14: Mycket hög risk

 • 12,4 % - 2,9 % 15-39: Hög risk

 • 2,9 % - 0,86 % 40-59: Medel risk

 • 0,86 % - 0,25 % 60-79: Låg risk

 • 0,25 % - 0,0001 % 80-100: Mycket låg risk

Kreditlimit

Parametern kontrollerar den uppskattade kreditlimiten för aktiebolag.

Kreditlimit är ett riktvärde som beräknar det totala utestående kreditbeloppet som ett företag kan ha utstående till samtliga leverantörer under ett och samma tillfälle. Limiten beräknas utifrån företagets omsättning beroende på ratingintervall:

 • 0-15 Ingen limit

 • 15-39 Max 0,4 % av omsättningen

 • 40-59 Max 4 % av omsättningen

 • 60-79 Max 5 % av omsättningen

 • 80-100 Max 6 % av omsättningen

Maximal limit är 500 000 000 SEK. För nystartade med en rating över 40 poäng är det 25 000 SEK. Saknar företaget omsättning ges ingen limit.

Företagets ålder

Parametern kontrollerar företagets ålder i månader.

Registrerad för F-skatt

Parametern kontrollerar om företag är registrerat för F-skattsedel.

För att Skatteverket ska godkänna ett företag för F-skatt ska det bedriva eller avse att bedriva näringsverksamhet, har betalat sina skatter och avgifter samt lämnat in ev. deklarationer.

Registrerad för moms

Parametern kontrollerar om företaget är registrerat för moms.

Om ett företag bedriver verksamhet där det ska betala eller få tillbaka moms ska det vara momsregistrerat. Detta ska göras innan företaget startas eller övertas. Exempel på momspliktig verksamhet är försäljning av varor och tjänster

Registrerad för arbetsgivaravgift

Parametern kontrollerar om företaget är registrerat för arbetsgivaravgift.

Om företaget betalar ersättning för utfört arbete till sina anställda ska de också betala arbetsgivaravgift.

Utbytt styrelse

Parametern kontrollerar om ett aktiebolag inom angiven tidsperiod har bytt ut hela sin styrelse.

Parametern är tillgänglig på aktiebolag och kontrollerar styrelsefunktionen ”ledamot”. Parametern ger automatiskt avslag om företaget har någon av följande egenskaper: vakanstext, lagerbolag, tom styrelsehistorik eller om utbytet skett inom två månader under de angivna antalen månader.

Vakans i styrelsen

Parametern kontrollerar om ett företags styrelse är komplett eller om det finns en vakanstext.

De vakanstexter som kontrolleras är: Vakans av bolagsmän, Bolagsmän saknas, Föreståndare saknas, Komplementär saknas, Styrelse saknas, Anmärkning av styrelse, Ej fulltalig styrelse och Ej behörig styrelse.

Förändring av sätets län och kommun

Parametern kontrollerar om företaget inom angiven tidsperiod har ändrat sitt säte län och/eller kommun.

Sammanräknad inkomst

Parametern kontrollerar den sammanräknade inkomsten på en enskild firma.

Den sammanräknade inkomsten beräknas genom att addera inkomst av tjänst med inkomst av aktiv och passiv näringsverksamhet samt att subtrahera underskott av kapital och allmänna avdrag.

Aktiekapital

Parametern kontrollerar storleken på aktiekapital i registreringsbeviset.

Sedan januari 2020 är lägst tillåtna aktiekapital 25 000 SEK. Om företaget bildades innan dess var gränsen 50 000 SEK. För publika aktiebolag är det 500 000 SEK. Värdet på denna parameter uppges i kronor (SEK).

Omsättning

Parametern kontrollerar omsättning utifrån det senast registrerade bokslutet.

Observera att om inget registrerat bokslut finns så får företaget automatiskt avslag på denna parameter. Värdet på parametern uppges i tusen kronor (TSEK).

Soliditet

Parametern kontrollerar soliditetsprocent utifrån det senast registrerade bokslutet.

Parametern beräknas genom att dividera justerat eget kapital med totalt kapital. Observera att om inget registrerat bokslut finns så får företaget automatiskt avslag. Värdet på parametern uppges i procent (%).

Resultat efter avskrivningar

Parametern kontrollerar resultat efter avskrivningar utifrån det senast registrerade bokslutet.

Observera att om inget registrerat bokslut finns så får företaget automatiskt avslag.

Värdet på parametern uppges i tusen kronor (TSEK).

Resultat efter finansnetto

Parametern kontrollerar resultat efter finansnetto utifrån det senast registrerade bokslutet.

Observera att om inget registrerat bokslut finns så får företaget automatiskt avslag. Värdet på parametern uppges i tusen kronor (TSEK).

Intjäningsförmåga

Parametern kontrollerar intjäningsförmåga utifrån det senast registrerade bokslutet.

Parametern beräknas genom att dividera resultat efter finansnetto med omsättning. Observera att om inget registrerat bokslut finns så får företaget automatiskt avslag. Värdet på parametern uppges i procent (%).

Eget kapital i förhållande till aktiekapital

Parametern kontrollerar det egna kapital i jämförelse mot aktiekapitalet.

Parametern beräknas genom att dividera det egna kapitalet med aktiekapitalet. Observera att om inget registrerat bokslut finns så får företaget automatiskt avslag. Värdet på parametern uppges i procent (%).

Antal anställda

Parametern kontrollerar antalet anställda enligt senaste bokslutet.

Observera att om inget registrerat bokslut finns så får företaget automatiskt avslag.

Tid sedan bokslutets period

Parametern kontrollerar antalet månader sedan det senaste registrerade bokslutets period löpte ut.

Observera att om inget registrerat bokslut finns så får företaget automatiskt godkänt på denna parameter.

Tillstyrkt revisionsberättelse

Parametern kontrollerar om revisionsberättelsen är tillstyrkt.

Observera att om inget registrerat bokslut finns så får företaget automatiskt godkänt på denna parameter.

Revisorsförbehåll

Parametern kontrollerar om revisorsförbehåll finns registrerat hos Bolagsverket.

Observera att ett revisorsförbehåll inte försvinner automatiskt om företaget tillsätter en revisor. Detta måste anmälas till Bolagsverket.

Revisorsförbehåll får inte finnas Beakta

Revisorsutträde på egen begäran

Parametern kontrollerar om revisorn har utträtt på egen begäran.

Företrädarkontroll

Parametern kontrollerar om styrelsemedlemmarna har någon negativ information kopplad till sig.

Negativ information som kontrolleras på styrelsemedlemmarna är skuldsaldo, betalningsanmärkning, utmätningsförsök och om de har engagemang i ett annat företag som är försatt i konkurs. För att parametern ska beaktas krävs det att styrelsen inkluderar två eller fler styrelsemedlemmar bosatta i Sverige.

Ändrad verksamhetstext

Parametern kontrollerar om verksamhetstexten har ändrats inom angiven tidsperiod.

Ändrat företagsnamn

Parametern kontrollerar om företagsnamnet har ändrats inom angiven tidsperiod.

Intern varningslista

Parametern kontrollerar om aktiebolaget finns på varningslista.

Observera att en separat tjänst krävs för att denna parameter ska kunna beaktas.

Did this answer your question?